การประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน โรงเรียนภูเขียว วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม เวลา 15.10 น. ณ ห้องนโยบายและแผน โรงเรียนภูเขียว เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรรมของงานนโยบายและแผน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Facebook
Twitter
Email
Print