Search
Close this search box.

การนิเทศกิจกรรมยุวกาชาด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขอขอบคุณท่านรองเทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ ประธานในการต้อนรับคณะกรรมการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาด ในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการนิเทศ คณะผู้เข้ารับการนิเทศ และคณะที่เตรียมการต้อนรับในครั้งนี้ ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องพวงชมพูโรงเรียนภูเขียว

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ