การนิเทศกิจกรรมยุวกาชาด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขอขอบคุณท่านรองเทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ ประธานในการต้อนรับคณะกรรมการนิเทศกิจกรรมยุวกาชาด ในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการนิเทศ คณะผู้เข้ารับการนิเทศ และคณะที่เตรียมการต้อนรับในครั้งนี้ ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องพวงชมพูโรงเรียนภูเขียว

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print