โรงเรียนภูเขียวดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนงบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบดังนี้
Facebook
Twitter
Email
Print