กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยจัดติวในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักเรียน MEP ที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 85 คน

Facebook
Twitter
Email
Print