นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
[email protected]
เบอร์โทรติดต่อ 044-861-512

เมนูด่วน

Digital Learning

ระบบงานออนไลน์

ข่าวสารทาง Facebook

กำหนดการนักเรียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว
กำหนดการนักเรียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว
การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน (เบ็ดเตล็ด) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน (เบ็ดเตล็ด) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผลการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรกิจกรรม “เชิดชูคนเก่ง คนดี ศรีชมพู – ขาว” ปีการศึกษา 2564
ผลการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรกิจกรรม “เชิดชูคนเก่ง คนดี ศรีชมพู – ขาว” ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2564
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 13 มี.ค. 2565
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 13 มี.ค. 2565
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนภูเขียว
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนภูเขียว
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การลงทะเบียนเรียน การจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 และปฏิทินงานปลายภาคเรียนที่ 1/2564 และต้นภาคเรียนที่ 2/2564 – แก้ไข 19 ต.ค.
การลงทะเบียนเรียน การจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 และปฏิทินงานปลายภาคเรียนที่ 1/2564 และต้นภาคเรียนที่ 2/2564 – แก้ไข 19 ต.ค.
previous arrow
next arrow
กำหนดการนักเรียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว
การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน (เบ็ดเตล็ด) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผลการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรกิจกรรม “เชิดชูคนเก่ง คนดี ศรีชมพู – ขาว” ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2564
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 13 มี.ค. 2565
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนภูเขียว
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การลงทะเบียนเรียน การจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 และปฏิทินงานปลายภาคเรียนที่ 1/2564 และต้นภาคเรียนที่ 2/2564  – แก้ไข 19 ต.ค.
previous arrow
next arrow
กลุ่มบริหารงานบุคคล

Announcement of job vacancy