Search
Close this search box.

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment: SMTE
Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment: SMTE​
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม​

วัตถุประสงค์โครงการ

จากปรัชญาและเป้าหมายของหลักสูตรนี้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่ดี
 2. บ่มเพาะให้นักเรียนสามารถใช้องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่ดี ก่อเกิดเป็นสมรรถนะที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและการทำงานได้อย่างบูรณาการกันได้
 3. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง ได้แก่ ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะการคิดแก้ปัญหา และทักษะการคิดสร้างสรรค์
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ มีโอกาสพัฒนาตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญตามความสามารถและความถนัดของตนเอง
 5. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสำนึกในความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างผาสุก

เป้าหมายการพัฒนาระดับความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน

 1. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เพิ่มเติม สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65
 2. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60
 3. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ไม่น้อยกว่าระดับ A2 เมื่อจบช่วงชั้น ตามแนวทางหลักสูตรยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับทุกโรงเรียน (General English Program : GEP)
 4. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 มีผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ระดับจังหวัด ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป
 5. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 มีผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ระดับภูมิภาค ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป
 6. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นอกชั้นเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ค่าย/ปีการศึกษา
 7. ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อสื่อ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษ อยู่ในระดับมาก ขึ้นไป
 8. ผู้ปกครองและผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมาก ขึ้นไป

กิจกรรมเพื่อพัฒนาระดับความสามารถทางวิชาการและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่ กิจกรรม ตอบวัตถุประสงค์
1 ปรับพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 1, 2
2 เสริมความรู้และเรียนล่วงหน้า 1, 2, 3
3 เสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1, 2, 3
4 ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันและการสอบวัดความรู้ 3, 4, 5
5 ค่ายวิชาการ และค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 6
6 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ 7
7 Open House 8

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
 2. ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 3. ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คณะกรรมการดำเนินโครงการ

โครงสร้างหลักสูตร

พุทธศักราช 2567 - 2569
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประมวลกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ