ลิงก์สำหรับรับการประเมิน OIT ประจำปี 2565

1. โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนภูเขียว : https://phukhieo.ac.th/info/structure/

2. ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนภูเขียว : https://phukhieo.ac.th/info/personel/leader/

3. อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ : https://phukhieo.ac.th/info/authority/

4. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนภูเขียว : https://phukhieo.ac.th/info/contact/

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

...

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด : https://phukhieo.ac.th/post/

8. Q&A

...

9. Social Network

ฝัง Social network ไว้มุมซ้ายของเว็บ : https://phukhieo.ac.th/

10. แผนดำเนินงำนประจำปี

แผนปฏิบัติการโรงเรียนภูเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 : https://phukhieo.ac.th/offices/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99/

11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

...

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (2564)

...

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

...

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

...

23. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

...

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

...

17. E-Service
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

...

19. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

...

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

...

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

...

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

...

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

...

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

...

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

...

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

...

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

...

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

...

29. คู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

...

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

...

31. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

...

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

...

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

...

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

...

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

...

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

...

37. กำรดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

...

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

...

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

...

40. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

...

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

...

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

...

43. กำรดำเนินการตมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

...