Search
Close this search box.

งานธุรการ

ระบบงานธุรการเป็นระบบในสำนักงาน ผู้ใช้จะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์โรงเรียนภูเขียวเท่านั้น บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าสู่ระบบงานธุรการได้

ระบบบันทึกขอเลขที่หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

เข้าสู่ระบบด้วยเมล ร.ร. เท่านั้น