Search
Close this search box.

ทำเนียบบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว

 • Title
  Description
  • นางวิลัยรัตน์ นิลขันธ์
   พนักงานบริการ
   • นายสุมิตร รังกลาง
    พนักงานบริการ
    • นางสายัณห์ คัชเขียว
     พนักงานบริการ
     • นางรัตดา โอวาทวงษ์
      พนักงานบริการ
  • นายประจวบ หมวดสันเทียะ
   เจ้าหน้าที่โรงกรองน้ำ
   • นางพวงแก้ว มูลกัณฐ์
    พนักงานบริการ
    • นางสมคิด จรูญชาติ
     พนักงานบริการ
     • นายสราวุธ เจริญวงศ์
      ยามรักษาการณ์
  • นายหล่า มนต์กล้า
   เจ้าหน้าที่โรงกรองน้ำ
   • นางสาวธัญมน มิ่งศิริ
    พนักงานบริการ
    • นางจิรัฏฐ์วรา ชาติเพียร
     พนักงานบริการ
     • นายคำนึง ฝอยวารี
      ยามรักษาการณ์
  • นายสุรินทร์ ยงแก้ว
   เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
   • นางสุธินทร์ ประมงเกตุ
    พนักงานบริการ
    • นางสาวบัวไลย์ สิมมะรัก
     พนักงานบริการ
     • นายชรินทร์ ทูลแก้ว
      ยามรักษาการณ์