Search
Close this search box.

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  [email protected]
  • นายประสิทธิ์ คิดถี่
   ครูชำนาญการพิเศษ
   [email protected]
   • นางสาวละมัย มังดินดำ
    ครูชำนาญการพิเศษ
    [email protected]
  • นายดิลก เมธา มานะศิลป์
   ครูชำนาญการพิเศษ
   [email protected]
   • นางปารัชญ์ เรียกจำรัส
    ครูชำนาญการพิเศษ
    [email protected]
  • /wp-content/uploads/profile/chirakan.k.jpg
   ครูชำนาญการพิเศษ
   [email protected]
   • นางสาวบังอร อินสำราญ
    ครูชำนาญการ
    [email protected]