Search
Close this search box.

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • นางสมฤทัย ปะวะภูทะ
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  [email protected]
  • นางสาวชูถิ่น กุดกังวล
   ครูชำนาญการพิเศษ
   [email protected]
   • นางวาสนา พลมณี
    ครูชำนาญการพิเศษ
    [email protected]
    • นางธัญวรัตม์ พรหมเมตตา
     ครูชำนาญการพิเศษ
     [email protected]
     • นายปรีชากร ภาชนะ
      ครูชำนาญการพิเศษ
      [email protected]
      • นางสุชาดา รอดแก้ว
       ครูชำนาญการพิเศษ
       [email protected]
       • นางสาวสุวิมล ทองเทียม
        ครูชำนาญการพิเศษ
        [email protected]
        • นางวราภรณ์ พรมทอง
         ครู
         • นายอนุชา ลาธุลี
          ครูผู้ช่วย
          [email protected]
  • นางสมสกุล ลังกาฟ้า
   ครูชำนาญการพิเศษ
   [email protected]
   • นางจุรีรัตน์ ระจินดา
    ครูชำนาญการพิเศษ
    [email protected]
    • นางปิยะนาฎ อ่อนอุทัย
     ครูชำนาญการพิเศษ
     [email protected]
     • นางบัวบาน วัฒนาศีล
      ครูชำนาญการพิเศษ
      [email protected]
      • นายธนกร ชำนาญ
       ครูชำนาญการพิเศษ
       [email protected]
       • นางคุณากร พลโยธา
        ครูชำนาญการ
        [email protected]
        • นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศรีสุข
  • นายสมควร ชนะภู
   ครูชำนาญการพิเศษ
   [email protected]
   • นางเกวดี เกิดมงคล
    ครูชำนาญการพิเศษ
    [email protected]
    • นางอัญชุลี ตาลต้น
     ครูชำนาญการพิเศษ
     [email protected]
     • นายเจริญ ราคาแก้ว
      ครูชำนาญการพิเศษ
      [email protected]
      • นางธนิตา ชมภูวิเศษ
       ครูชำนาญการพิเศษ
       [email protected]
       • นายวัฒนา ปัจจังคะตา
        ครูชำนาญการ
        • นางสาวปานทอง ชาลีเครือ