จดหมายข่าวฉบับที่ 107/2565 ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุดลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา

วันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 นายกษิติศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยนายสำเริง พลธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสุขสันต์ ผาดไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ในครั้งนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับการประเมิน 4 ท่านประกอบด้วย นายหัฐพงษ์ ชาติไทย,ว่าที่พันตรีเทพฤทธิ์ สารฤทธิ์, นายทวิช บุญโฮม และนางสุวารี เบคเคอร์ ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

Facebook
Twitter
Email
Print

เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ...